logo tekst

Goede vrijdag
10.00 uur Prop. Martijn van Genderen uit Leerdam

19.30 uur Ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJssel

Klik hier voor de liturgie.

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 22: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 130: 1, 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:  WK Ps. 63: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 19: 17-30 en Hebreeën 9: 11-14
 • Zingen: WK lied 153
 • Preek over: Joh. 19: 30
 • Thema: ‘Het is volbracht!’.
 • Zingen: WK lied 161
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Ps. 89: 7
 • Zegen.

Organist: Simon Koolen

Ouderling van dienst: Ron van Arkel
Collecten: 1 Plaatselijk jeugdwerk 2. Pastoraat; 3. Instandhouding eredienst
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

 

1e Paasdag
10.00 uur Prop J.J. de Haan uit Vinkeveen

18.30 uur Prop. L. Solleveld uit
‘s Gravenzande

 • Voor de dienst zingen we:
  • WK lied 166: 1, 2, 3.
  • WK lied 167: 1, 2, 3
  • WK lied 179: 1, 5
 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 9: 1, 2, 11
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: Ps. 38:15
 • Gebed
 • Schriftlezing: Luk. 23: 55-24:8
 • Zingen: Ps. 43: 3, 4
 • Preek over: Luk. 5: 13
 • Zingen: Ps. 56: 5, 6
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK Lied 183:1, 2, 3
 • Zegenbede.

Klik hier voor de liturgie.

Organist:
Martien van der Zwan

Klik hier voor de liturgie.

 Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Johan van de Brink
Collecten: 1 Plaatselijk jeugdwerk 2. Pastoraat; 3. Instandhouding eredienst
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

 

2e Paasdag
9.30 uur Ds. J. Hogenhout uit Langerak

Klik hier voor de liturgie.

Ouderling van dienst: Adriaan de Jong
Collecten: 1 Plaatselijk jeugdwerk 2. Pastoraat; 3. Instandhouding eredienst
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift voor de diensten van Goede Vrijdag en Pasen kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Plaatselijk Jeugdwerk (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Instandhouding eredienst (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool / Kinderoppas
Er is geen zondagsschool en geen kinderoppas tijdens de dienst op Eerste Paasdag.

Paasjubel Interkerkelijk Overleg IJsselstein (IKO)
Eerste Paasdag 31 maart is er weer een Paasjubel georganiseerd door de gezamenlijke kerken (het IKO) in IJsselstein. De samenkomst is op de begraafplaats Eiteren naast het Kruispunt. Aanvang is 8.00 uur en het duurt ongeveer 30 minuten. Bij slecht weer houden we het in het Kruispunt. Aan het programma werken mee: Geloof in IJsselstein, Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas, Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente. Het is een programma met afwisselend paasliederen en schriftlezing. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie en thee te drinken in het Kruispunt. Iedereen, jong en oud is van harte welkom!

Jongerendienst 31 maart 18.30 uur
Op 31 maart om 18.30 uur is er een Jongerendienst. Het thema voor deze dienst is ‘Jezus laat zich zien’ n.a.v. Johannes 20:1-18. Medewerking wordt verleend door Marcel v.d. Poel & Vocal Group. De dienst wordt geleid door Prop. L. Solleveld uit ’s Gravenzande. Alle jongeren (en uiteraard ook ouderen) van harte welkom in deze dienst.

Gebedsmoment
Zondag 31 maart is er na de avonddienst rond 20:00 uur het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Iedereen van harte welkom! Deze keer onder leiding van Ron van Arkel.

Stadsgebed IJsselstein
Donderdagavond 4 april is het maandelijkse Stadsgebed in de St. Nicolaas Basiliek. Aanvang 19.15 uur en duurt ongeveer 30 minuten. U/jij wordt in de gelegenheid gesteld om samen te bidden voor onze stad, de samenleving en de wereld. Het gebedsmoment wordt georganiseerd door het IKO het Interkerkelijk Overleg. De leiding is in handen van vrijwilligers uit de verschillende kerken. Er wordt samen gezongen, gelezen uit de Bijbel, gebeden en gezwegen. Wie bidt wordt eraan herinnerd dat hij of zij met heel de wereld is ingebed in de liefde van God. Hartelijk welkom op 4 april in de Basiliek in de St Nicolaasstraat.

Paasgroet vanuit Bangladesh
Vanuit Bangladash hebben wij onderstaande paasgroet ontvangen rondom het diaconale project Bangladesh;
En een paaslezing;
En het Onze Vader, door een dominee uit Bangladesh

De diaconie

Bemoediging – door Ron van Arkel

Goede Vrijdag, een dag die soms aan onze aandacht ontsnapt, is voor velen geen officiële vrije dag zoals andere christelijke feestdagen dat wel zijn. Toch is Goede Vrijdag de dag van het kruis! ’s Avonds komen we samen om deze betekenisvolle dag te herdenken.
De vroege christenen vierden twee keer Pasen: het Pasen van de kruisiging en het Pasen van de opstanding. Op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus, waarover 1 Korinthe 5:7 zegt: ‘Ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus’.
Juist omdat het kruis zo essentieel is, in een tijd waarin de boodschap van het kruis onder druk staat, moeten we het kruis nog centraler stellen. Een Evangelie zonder kruis is geen Evangelie. Het kruis van Golgotha vormt een onoverbrugbare scheiding tussen degene die bij Hem horen en deze wereld. Deze woorden drukken de diepe overtuiging uit dat het offer van de Heere Jezus aan het kruis een definitieve verandering teweegbrengt. Je mag weten dat je gered bent door het offer dat de Heere Jezus aan het kruis bracht. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, zoals Jesaja 53 beschrijft.
In de Bijbel is het kruis nauw verbonden met het bloed. De Heere Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed aan het kruis. Kolossenzen 1:20 verwoordt dit treffend: door Zijn bloed aan het kruis te geven, brengt Hij vrede en verzoening.
Het kruis toont Gods liefde op indrukwekkende wijze! Als je twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn. Hij deed het om jouw, uw, mijn hart te winnen.
Sta eens stil bij de spijkers die met een hamer door Zijn handen werden geslagen. Zijn bloed druppelde naar beneden, vanaf het kruis. Hij was opgegroeid als timmerman en had vast gewerkt met hamers en spijkers. Met spijkers werden onze zonden aan het kruis genageld.
Het lijden in Gethsemane ging vooraf aan Zijn kruisiging op Golgotha. ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen’ (Lukas 22:44), vanwege dodelijke angst.
Goede Vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze dagen vormen een onmisbaar onderdeel van het christelijke geloof en herinneren ons aan het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Heere Jezus.

Namens de Kerkenraad wens ik jullie, u, een gezegend Pasen!