logo tekst

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente IJsselstein
Telefoonnummer: 0306560596
RSIN/Fiscaal nummer: 002613918
Website adres: http://www.hervormdijsselstein.nl
Plaats: IJsselstein
Postadres: Touwlaan 36
Postcode: 3401 CB
Plaats: IJsselstein

De Hervormde gemeente te IJsselstein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te IJsselstein.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op de website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activeiten van onze gemeente kunt u vinden op deze website.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Begroting 2019 Rekening 2019 Rekening 2018
Baten      
Opbrengsten onroerende zaken  120.550   128.963   143.706 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   € 100  € 0  € 0 
Opbrengsten levend geld  137.400   153.417   150.789 
Door te zenden collecten en giften  1.000   2.028   1.336 
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  5.500   57.887   5.334 
   264.550   342.295  € 301.171 
Lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  30.950   68.442  € 52.808 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  71.500   63.338   € 68.884 
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  22.000   21.723  € 20.926 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  104.500   112.137   106.915 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  19.500   19.477   20.435 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  9.000   11.706   10.183 
Salarissen en vergoedingen  34.000   32.888   33.923 
Kosten beheer, administratie en archief  11.050   12.593   11.566 
Rentelasten/bankkosten  € 7.650  € 6.895  € 8.628 
Afdrachten door te zenden collecten en giften  0   2.028   1.336 
   310.150   351.227   335.604 
Subresultaat (A)  -45.600   -8.932   -34.433 
       
Incidentele baten  52.000   523.411   52.545 
Incidentele lasten  0   -15.799   0 
Incidentele baten en lasten (B)  € 52.000  € 507.612   € 52.545 
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  6.400   498.680   18.112 
       
Onttrekkingen bestemmingsreserves  0   0   0 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  € 0  € 908  € 0 
Toevoegingen bestemmingsreserves € -5.000  € -481.439  € 0 
Toevoegingen bestemmingsfondsen € 0  € 0  € 0 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)  -5.000   -480.531   0 
       
Resultaat naar algemene reserve (D)  1.400   18.149   18.112 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.