logo tekst

De kerktelefoon is voor diegenen die om wat voor reden dan ook aan huis gebonden zijn en op deze manier de prediking van Gods Woord via de radio in de huiskamer kunnen beluisteren. Naast de diensten vanuit de kerk zijn ook de diensten vanuit 't Kruispunt te ontvangen. Voor een nieuwe aansluiting kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Na het tot stand komen van de aansluiting wordt er ook een collectebus geplaatst, die twee keer per jaar (in januari en juli) zal worden geleegd. Indien men daar de voorkeur aan geeft, is het ook mogelijk om giften over te maken op bankrekeningnummer NL82RABO0169205282 t.n.v. de Hervormde Gemeente IJsselstein, onder vermelding "gift kerktelefoon".