logo tekst

Gaat uw hart uit naar degenen, die 's zondags rond de voorbede worden genoemd (of in het kerkblad "De Bazuin"  worden vermeld), maar kunt u aan deze bewogenheid geen handen en voeten geven? Lees dan verder.

Gemeenteleden van een kerk staan, net als iedereen, midden in het leven. Vreugdevolle momenten zoals geboorte, huwelijk en jubilea, maar ook droevige gebeurtenissen als ziekte, rouw, lichamelijke beperkingen en de dood komen ook voor in het leven van christenen.

Deze gebeurtenissen mogen wij in gebed bij God brengen, maar wat kunnen wij als gemeenteleden voor elkaar betekenen? Christus vertelde aan Zijn discipelen: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkaar liefhebt.(Joh. 13:35). En Paulus schreef aan de gemeenteleden te Korinthe: En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mee. (1 Kor. 12:26). Deze teksten zullen niet onbekend in de oren klinken, te meer omdat de eerste elke zondagmorgen aan ons verkondigd wordt. De Farizeeër uit Lukas 10 (vers 25 e.v.) wist dat hij God moest liefhebben maar niet hoe hij dit in de praktijk kon brengen. Met het verhaal van de barmhartige Samaritaan maakt Christus hem en ons duidelijk dat onze daden de werkelijke naastenliefde tonen.logo hart en hand

Hoe vertalen wij dit naar onze eigen gemeente ? "Hart & Hand" is er om de onderlinge band tussen gemeenteleden te versterken door er voor elkaar te zijn bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt bij de Diaconie, maar het wordt uitgevoerd door bezoekvrijwilligers en coördinatoren uit onze kerkelijke gemeente.

Centraal staat het bezoeken van gemeenteleden. Met elkaar gezellig koffiedrinken, waarbij een gesprek met diepgang kan ontstaan. Naast het bezoeken van gemeenteleden kunnen er ook hand- en spandiensten worden verricht, zoals een boodschapje doen, wandelen of het invullen van formulieren. Daarbij is het niet de bedoeling dat de bezoekvrijwilliger de plaats inneemt van bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp of een andere professionele hulpverlener.

Als u bezoek wilt krijgen of iemand kent die behoefte heeft aan een bezoek, laat het ons dan weten zodat een vrijwilliger van "Hart & Hand" langs kan gaan. Deze verzoeken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wanneer u zich geroepen voelt het gebod tot naastenliefde mede ten uitvoer te brengen  en u zich wilt inzetten voor de gemeente, neem ook dan contact op met één van de coördinatoren.  Een bezoekvrijwilliger is vrij om een voorkeur aan te geven voor bepaalde type bezoeken. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Wij streven ernaar op werkdagen tussen 18.30 uur en 19.30 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Doordat wij een mobiele telefoon gebruiken komt u direct  in contact met de coördinator, die op dat moment dienst heeft.Er kan ook via de app een bericht worden gestuurd, daar proberen we z.s.m. op te reageren. Verder zijn we per e-mail bereikbaar of kunt u contact met ons opnemen via de dominee, de scriba, uw wijkouderling of een diaken.

Namens "Hart & Hand",

Annet Lekkerkerker, Arja Helmes, Wil Beekman en Anne-Marie Renes.

Telefoonnummer 06-53728920 / hartenhand@hervormdijsselstein.nl.