logo tekst

10.00 uur Ds. M. v.d. Zwan
(her)Bevestigingsdienst ambtsdragers

18.30 uur Ds. J. Hogenhout uit Langerak

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 149: 1, 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 147: 3, 6
 • Wet
 • Zingen: Ps. 147: 10
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ps. 146 en Lukas 4: 16-21
 • Zingen: WK lied 564: 1, 2, 3
 • Preek
 • Zingen: Ps. 146: 1 en 3
 • Lezing Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen
 • Zingen: Ps. 134: 3 (na het ja-woord van de (-her-)bevestigde ambtsdragers
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 14: 1, 2, 4, 7
 • Zegen

Organist: Simon Koolen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 428: 1, 2, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: WK Ps. 16: 1, 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Ps. 65: 2, 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 39 en Ef. 2: 11-22
 • Zingen: Ps. 39: 3, 4, 8
 • Preek
 • Zingen: Ps. 84: 2, 5
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 502: 1, 2, 3
 • Zegen.


Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Maarten Dolman
Collecten: 1 HGJB 2. Pastoraat; 3. Kosten overkomst predikant
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

HGJB (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Kosten overkomst predikant (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Er is geen zondagsschool en geen crèche zondag 7 juli.

Huwelijksjubileum
Op vrijdag 5 juli herdenken Evert en Nelly van Amerongen (Sagittapad 29, 3402 HS) dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Langs deze week feliciteren wij hen van harte met deze mooie gedenkdag die zij mogen vieren met de kinderen en kleinkinderen die in Nederland zijn. Eerder hebben zij daar ook al aandacht aan mogen schenken met Andrea en Arvind en hun kinderen omdat zij nu niet in Nederland kunnen zijn.

Revalidatie
Vorige week hebben wij gemeld dat mevrouw J. Klok-Vierhout van de Jacob Marislaan voor revalidatie is opgenomen in Houten. Wij konden toen nog niet de juiste locatie melden maar nu wel. Zij verblijft tijdelijk (zij hoopt nog weer terug te kunnen naar haar huisje) in:
Ervenstaete – kamer 27 - Stationserf 84 - 3991 KZ Houten
Daar krijgt zij elke dag therapie en goede verzorging. Via haar zoon Aart vernamen wij dat ze het daar goed heeft en dankbaar is voor de verzorging die ze mag ontvangen.
We noemen hier ook Ina Eppinga die voor revalidatie verblijft in ‘Revalidatiecentrum de Geinsche Hof’ (Vuurscheschans 75-77 – Kamer 28, 3432 TX te Nieuwegein). We wensen Ina sterkte en vertrouwen op God bij verdere behandeling/revalidatie en herstel van zowel het herseninfarct als de heupoperatie. Ook Wieger en de (klein)kinderen betrekken we daarbij want ook voor hen is het allemaal heel ingrijpend..

Dankbaarheid
Andre Wever (Mackaystraat 12, 3404 HH) mocht na een op vrijdag 27 juni uitgevoerde by pass operatie woensdagavond weer thuis komen uit het ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het goed met André maar rust is nog wel belangrijk. Reden voor dankbaarheid en wij wensen André verder herstel en Gods kracht voor de toekomst toe.
Ook mevrouw Corrie Plug-Boshuis van de Jan van der Heijdenweg 330 (3401RJ) mocht goede uitslagen ontvangen en de chemobehandeling, die tijdelijk gestopt was, mag weer door gaan. We bidden haar samen met haar man van harte toe dat zij de nabijheid van de Heere mogen ervaren.

(Her)bevestiging van ambtsdragers
Wij mogen uitzien naar opnieuw een bijzondere zondag als er ’s morgens 4 ambtsdragers en een kerkrentmeerster buiten de kerkenraad mogen worden (her)bevestigd in een dienst waarin onze eigen predikant ds. Van der Zwan hoopt voor te gaan. Johan Bastmeijer en Maarten Dolman worden herbevestigd als ouderling en Jochem Lekkerkerker als ouderling kerkrentmeester. Evert van Amerongen wordt bevestigd in het ambt van ouderling voor het ouderen pastoraat. Bert middag wordt herbevestigd als kerkrentmeester buiten de kerkenraad. We zien uit naar een mooie dienst en wensen in het bijzonder de genoemde broeders langs deze weg alvast Gods zegen toe bij de nieuwe periode als arbeider in Gods Koninkrijk.

Bemoediging door Johan van den Brink

Aanstaande zondag is er bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers.
Er wordt gezegd dat het werk als ambtsdrager ook zegen voor jezelf mag brengen. Een van die zegeningen is dat je aan het werk gezet wordt…
Aan het werk….……… om met Gods Woord bezig te zijn. Meer dan normaal. Want zeg eerlijk: hoeveel tijd nemen we door de week ervoor? Je moet bijvoorbeeld een bezinning voorbereiden. Wat kies je. Je denkt er over na. Je moet er over na denken wat je gaat zeggen op een bezoek. En achteraf: heb ik de dingen wel goed gezegd?
Als je achter het stuur zit in de auto. Dan luister je radio. En je hebt tijd om na te denken.
Voordeel en ook nadeel soms.
Het is maar goed dat pastoraat voor het grootste deel luisteren is zei laatst een dominee in de consistorie. “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openbaringen 2: 7a). En luisteren naar wat de Geest tot het gemeentelid al gezegd heeft……….. via Zijn Woord. Want dat is ook vaak het geval: je komt voor pastoraat, maar ontvangt het ook net zo goed terug.
Om iets te ontvangen daar ben je al snel toe in staat. Om een boodschap te brengen dat is lastiger. Wie ben jij dat je dit of dat zou zeggen? Kijk naar Mozes: Hij loopt met de twee stenen tafelen van de berg af naar het volk. Wat zullen ze zeggen?: “dat uitgerekend jij die boodschap nou komt brengen Mozes…….; gij zult niet doodslaan”. Menselijkerwijs* zeg je: Mozes is niet de meest geloofwaardige boodschapper (Exodus 2:12).
Je bent niet vromer dan een ander. Het enige wat je komt doen is luisteren.
Je slaat de Bijbel open. Je luistert samen met het gemeentelid. Naar wat de Geest te zeggen heeft. En daar ontstaat het gesprek.

Dat ‘s Heeren zegen op u daal (Psalm 134: 3 berijmd)

*ondanks wat wij van Mozes zijn karakter weten geeft God toch een goed getuigenis van hem in Numeri 12 vers 7: “Zo doe ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes die in Mijn hele huis trouw is”.