logo tekst

Heilig Avondmaal zondag
10.00 uur Ds. M. v.d. Ruitenbeek uit Uddel

18.30 uur Ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein 

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 327: 2, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 84: 1, 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: WK Ps. 33: 8
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 16:5-15
  Tekst: Johannes 16: 8
 • Kinderlied: WK lied 602: 1, 2, 6, 7
 • Preek met als thema: Heilig Avondmaal na Hemelvaart en Pinksteren
 • Zingen: Ps. 31: 17, 19
 • 2e gedeelte van het formulier
 • Zingen: WK lied 419
 • Bediening en viering
 • Schriftlezing: Efeze 1: 3-14
 • Afsluiten tafels: Ps. 111: 2, 3, 5
 • Afsluiting en dankgebed
 • Slotzang: Ps. 116: 10, 11
 • Zegen.

Organist: Martien van der Zwan

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK Ps. 63: 1, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 34: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: WK lied 428
 • Formulier voortzetting H.A.
 • Zingen: Ps. 34: 4
 • Viering H.A.
 • Bij viering H.A.: Ps. 34: 5, 11     
 • Dankgebed H.A. en gebed om opening van het woord
 • Schriftlezing: Johannes 1: 29, 35-43
 • Zingen: Ps. 25: 2, 7
 • Verkondiging
 • Zingen: WK lied 152
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 328: 2, 3
 • Zegen


Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Ron van Arkel
Collecten: 1 Adoptie kinderen 2. Pastoraat; 3. Onderhoud orgel
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Adoptiekinderen (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Onderhoud orgel (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Geen zondagsschool en crèche
Er is zondag 9 juni geen zondagschool en geen kinderoppas

Startweekend 2024
Het is nog lang niet zover maar toch willen we alweer het Startweekend aankondigen. Blok dus snel in uw/ jouw agenda de data 21 en 22 september 2024.
Op die dagen houden we de opening van het winterwerk. Het thema dit jaar is “dat je groeien mag.” Naar aanleiding van Johannes 15 vers 1-12 willen we dit weekend nadenken over hoe je je het geloof eigen maakt. Het behoort bij de vrucht van de Geest, die mag en moet groeien.
Een sinaasappel bestaat meestal uit 9 partjes. Evenveel als de vrucht van de Geest. Te weten: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing [Galaten 5: 22]. Samen gaan we het komend seizoen nadenken hoe die groei kan plaatsvinden.

Terugblik bazaar
We kunnen met dankbaarheid terugkijken op een geslaagde bazaar. Het weer viel mee en er was de gehele dag door een gezellige drukte wat resulteerde in een mooie opbrengst van ca. €15.000. Dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en bezoekers die hebben mee geholpen om dit mooie resultaat te kunnen behalen.
Aan Nico Beekman werd een cheque overhandigd van € 1.000 voor Stichting Eetsaam, een prachtig initiatief van IKO IJsselstein. De rest van de opbrengst komt ten goede aan onderhoud Kruispunt en Oude St Nicolaaskerk.
Voor Nelly van Amerongen was er een woord van dank en een mooie bos bloemen voor het vele, vele werk wat Nelly de afgelopen 45 jaar, geheel belangeloos, heeft gedaan in de bazaar-commissie. Een bazaar zonder Nelly in de commissie is dan ook bijna niet voor te stellen maar Nelly neemt na zoveel jaar toch afscheid van de bazaarcommissie. Op een later tijdstip zullen we daar als commissie nog aandacht aan besteden. 
Op D.V. 18 juni a.s. zal de commissie de bazaar evalueren, uw input is van harte welkom via e-mail hj.stigter@stigho.nl of mobiel 06 531 87 001.   

De Bazaarcommissie.

Bemoediging - door Alex Verlaan

Onderstaand gedicht wil ik graag met u delen;

 Als je dorst hebt naar het leven,
kom en drink uit de fontein,
uit de bron van levend water
elke dag mag je daar zijn!

Alle dorstige mogen komen,
gratis drinken bij de HEER,
als je geproefd hebt van dit water
dan wil je eigenlijk steeds meer!

Dan word je zelf een bron van leven,
van binnenuit stroomt watervloed.
Je bent door Jezus schoon gewassen
gereinigd door zijn kostbaar bloed!

Door: Els Hengstman van Olsten