logo tekst

We zijn gemeente van Jezus Christus. Dat betekent dat wij door Hem zijn geroepen om Zijn Naam te verheerlijken en Hem bekend te maken, in de gemeente en erbuiten, in woord en daad.

Jezus Christus is van enorm belang voor mensen. Door Zijn komst naar de aarde heeft Hij Gods wil heel dichtbij bekend gemaakt. Al komen we in de Bijbel Gods wil ook tegen uit de tijd voordat Jezus naar de aarde kwam.

Verder heeft Jezus door Zijn lijden en sterven aan het kruis, de schuld van onze zonden op Zich genomen en weggedragen. Wie in Jezus als de Redder gelooft wordt behouden en ontvangt door Hem eeuwig leven. Door Jezus is er toegang tot God, de Hemelse Vader. In Jezus wil Hij onze Vader zijn en als de hemelse, de volmaakte Vader voor ons zorgen. Het christelijk geloof geeft zo houvast in het leven en zingeving aan ons bestaan. Hoop en toekomst! Daarbij bindt het geloof in Jezus mensen samen tot een gemeente. Wie in Jezus gelooft wordt deel van die nieuwe gemeenschap, die als een gezin en een familie er voor elkaar wil zijn.

Jezus wil door de kracht van Zijn Geest nu al doen delen in Zijn heerlijke werk. Zo geeft Hij mensen kracht in omstandigheden en volharding, vreugde en blijdschap in het geloof. Door Zijn kracht kunnen mensen ook genezen worden en omstandigheden ten goede veranderen. Daarvoor gebruikt Hij op het gebed meestal artsen en andere deskundige hulpverleners. Christus kan het ook wonderlijk, ineens doen.

Het hart van de christelijke gemeente vormt de zondagse kerkdienst. Daar ontmoet de gemeente elkaar vooral. Dat gebeurt rond de Open Bijbel en bij de bediening van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De kerkdiensten staan voor iedereen open, voor christenen, voor zoekers, voor mensen, die zomaar een keer willen komen. Ze zijn er elke zondag om 10.00 en 18.30 uur in de kerk, Kronenburgplantsoen 2.

Vanuit het hart van de gemeente, de kerkdienst wordt de gemeente op allerlei wijzen verder gevoed en kan ze elkaar tot een hand en voet zijn, bijvoorbeeld in jeugdwerk, bijbelkringen en via het werk van Hart&Hand.

Er gebeurt in onze gemeente veel. Je kunt er verwonderd over zijn, dat God, Zijn gemeente in stand houdt. Wie zijn wij, dat Hij Zijn Evangelie van redding en eeuwig leven aan ons bekend maakt en doet landen in ons hart? Het christendom wereldwijd groeit nog steeds. In West-Europa leven we in een tijd, dat het aantal christenen minder wordt en we meer en meer geconfronteerd worden met anders-gelovigen. Dat roept allerlei vragen op. Het stimuleert ons mede tot zendingswerk in eigen omgeving. Het maakt ook, dat we de gemeente meer en meer nodig hebben. Laten we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden, die in onze gemeente geboden worden. Weet u, weet jou van harte welkom en maak er tijd voor vrij!

Ons verlangen is ook, dat zoveel mogelijk alle christenen uit IJsselstein met een van de christelijke gemeenten in onze stad meeleven en we als christelijke gemeenten ook samen, Gods licht in de stad verspreiden.

God zegene genadig alles wat in onze gemeente en als gemeenten in onze stad gebeuren mag, tot volharding van en groei in het geloof, tot eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

In ons beleidsplan 2009-2013 hebben we dit alles als volgt verwoord:

Wat voor gemeente willen we zijn?

We noemen dit in vier punten, die in volgorde van belangrijkheid worden vermeld. We zien dit als ons

Mission statement.

  1. We verlangen een gemeente te zijn gegrond op het onfeilbaar en betrouwbaar Woord van God, met als kern van de verkondiging het Evangelie van de kruisiging van Christus voor onze zonden en Zijn opstanding uit de dood. Wie in Jezus Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Geloof in Hem is nodig om tot behoud te komen en houdt bekering in. We weten ons in dit alles zeer nauw verwant met wat de Reformatie heeft (her)ontdekt in het thema van de rechtvaardiging van de goddeloze en wat de Nadere Reformatie ons aanreikt voor de uitwerking hiervan in de heiliging van het leven op alle terreinen.
  2. We verlangen het Evangelie zoveel mogelijk zonder belemmering aan te reiken richting kinderen en jongeren en richting hen, die dit Evangelie nog niet kennen. Daar zijn we ook toe geroepen. Merkbare warmte in de gemeente van liefde tot God en elkaar, onderling en naar buiten toe is daarin van grote betekenis in het groot geworden IJsselstein, waar sociale samenbinding niet vanzelfsprekend is.
  3. We beseffen, dat de Heilige Geest doorgaans tijd neemt om mensen tot dit verstaan van het Evangelie en tot toewijding en heiliging te leiden. De Heilige Geest werkt ook via de lijn van het verbond, waarvan de doop het teken is. Kinderen maken in onze huidige cultuur de grote keuzes wel steeds vroeger. We beseffen, dat de een in de kennis van de genade en in de toewijding aan God verder is, dan de ander. Daarbij zijn we ons bewust, dat wij nog in een door de zonde verworden wereld leven. Wij zijn nog niet in het hemels paradijs. We verlangen daarbij, vooral tot eer van God, groei bij ieder.
  4. We zijn blij met ieder, zeker uit IJsselstein, die tot de gemeente wil behoren en zich in de kern van de verkondiging herkent, zelfs al komt men uit een andere kerkelijke traditie dan de Reformatie en de Nadere Reformatie. We verlangen er naar samen gemeente te zijn en de roeping voor de stad te verstaan. We hebben in deze stad waarin niet veel kerkelijkheid is, elkaar nodig en willen zoveel mogelijk voorkomen, dat het lichaam van Christus verder gedeeld wordt.