logo tekst

10.00 uur Ds. F. van Roest uit Zeist

18.30 uur Ds. J.J. van Holten

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 108: 1 + 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 133: 1 + 2
 • Wet
 • Zingen: Ps. 2: 1 +3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 17
 • Zingen: WK lied 56
 • Prediking over het thema: ‘Blijven’ over Johannes 15: 4
 • Zingen Ps. 133 : 3
 • Collecte afkondiging
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotzang WK lied 16: 6
 • Zegen

Organist: Simon Koolen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 146: 1, 2, 3 + 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 22 : 1 + 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Ps. 65: 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matth. 27: 33-56
 • Zingen: Ps. 118: 11 + 13
 • Preek over: Matth. 27: 50
 • Zingen: Ps. 31: 4 + 15
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 140: 1, 3, 5 + 8
 • Zegen

Organist: Martien van der Zwan

Ouderling van dienst: Maarten Dolman
Collecten: 1 Kindercentrum in Colombia 2. Pastoraat; 3. Onderhoud kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Kindercentrum in Colombia (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Onderhoud kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Er is zondagsschool en kindercrèche. Kinderen (met leiding) voor de zondagsschool verzamelen zich voor de preek voor in de kerk en gaan daarna naar het Kruispunt waar de ouders de kinderen na de dienst weer ophalen.

Gebedsmoment
Zondag 19 maart is er na de avonddienst om 20.00 uur het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk o.l.v. René van Os. I.v.m. de jongerendienst op zondag 26 maart is het gebedsmoment een week vervroegd. Iedereen van harte uitgenodigd. 

N.a.v. collecte – Kindercentrum in Colombia
Je kind onderbrengen in een speciaal kindercentrum van de Stichting Open Doors omdat hij of zij anders ontvoerd of vermoord kan worden. Voor veel voorgangers in Colombia is dit de realiteit van elke dag. Stichting Open Doors helpt de kinderen die in dit kindercentrum wonen. Daar is dringend extra woonruimte nodig voor kinderen, als zijnde een veilige plek. Dat is lang niet overal in Colombia het geval. In veel delen van het land zijn namelijk guerillastrijders en drugsbendes actief. Deze bendes proberen vooral kinderen onder dwang te rekruteren. Guerillastrijders roepen christenen regelmatig op om te stoppen met evangeliseren en te geloven in God. Als zij daar geen gevolg aan geven, ontvoeren de guerilla’s hun kinderen. Pastor Enrique zorgt in dit centrum voor een veilige woonruimte voor deze grote groep kinderen. Maar de nood is hoog en er zijn nog veel meer plekken nodig. Wij willen u vragen deze collecte te steunen. Dan kunnen nog meer kinderen veilig wonen en leren en kunnen hun ouders met een gerust hart doorgaan met hun roeping.

Woord & Daad Flessenactie verlengd!
Door een foutje bij De Plus aan de Boerhaaveweg is de aangekondigde flessenactie van Woord &Daad later ingegaan dan gepland. Daarom is toegezegd de actie met een maand te verlengen. U kunt nu tot eind maart meedoen met de (statiegeld-) flessenactie.

Presentatie Andrea en Zuid- Azië
Andrea hoopt 20 maart met verlof te komen. Zij is nu al 10 jaar uitgezonden naar Zuid-Azië. Daar werkt ze met kinderen in nood en mag ze de Liefde van de Vader met hen delen. Ook de gemeente IJsselstein ondersteunt haar, haar gezin en dit werk al al die jaren, financieel en met veel meeleven en gebed. Daar zijn zij u heel dankbaar voor en hebben ze al veel zegen op mogen zien. Zij zien er naar uit u te ontmoeten op zondag 26 maart na afloop van de ochtenddienst in het koor van de kerk, waar Andrea ook een presentatie wil geven om met u te delen wat ze afgelopen jaren daar heeft mogen doen, m.b.v. onze Vader en uw steun. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klazien Bax, k.bax@kpnplanet.nl, tel. 030-6062460 (thuisfrontcommissie).

Actie Kerkbalans 2023
Het totaal aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2023 bedraagt aan het eind van deze week € 87.196, een prachtig resultaat! Heel hartelijk dank voor al uw liefde en financiële steun voor de voortgang van het kerkelijk werk in onze gemeente! Een observatie is wel dat de toezeggingen tot dusver voor 2023 ca. 2.7% lager liggen dan de toezeggingen voor 2022, die € 89.632 bedroegen, maar dit is geen reden voor grote zorg.
Nogmaals hartelijk dank voor al uw toezeggingen.
College van Kerkrentmeesters

Tulpenactie van Stichting CRR
Gedurende de maand maart is het nog mogelijk om via internet tulpen te bestellen waarmee u bijdraagt aan de missie van stichting Christian Refugee Relief (CRR) om te voorzien in primaire levensbehoeften op plaatsen waar het aan alles ontbreekt. Bestel dus snel via (www.christianrefugeerelief.com) tulpen voor jezelf, óf om een ander te verrassen! Als u zelf geen mogelijkheid heeft om via internet te bestellen, neem dan contact op met Adriaan en Maja de Jong (030-6877761). Hun zoon Wilbert en schoondochter Erica zijn als vrijwilliger actief bij CRR. Erica is enkele weken in Bosnië en met een collega vrijwilliger is Wilbert eind vorige week voor twee weken een bestelbus vanuit Bosnië naar Turkije brengen om in het rampgebied hulp te kunnen bieden aan met name daar verblijvende Syrische vluchtelingen.

Inzameling hulpgoederen
Dinsdagavond jl. zijn de voor CRR ingezamelde goederen door Alex Verlaan en ondergetekende met een bus in Nieuw Lekkerland gebracht. In korte tijd is er een flinke hoeveelheid hulpgoederen ingezameld. Dank namens CRR en ook dank aan Raymond Fricke, Alex Verlaan en Rik Goedhart die deze actie in korte tijd op touw hebben gezet. Op de foto het resultaat van deze snelle actie.
Adriaan de Jong

Namen van te beroepen predikanten
We herinneren u aan de mogelijkheid om namen in te dienen van predikanten die u geschikt vindt als predikant in onze gemeente. U heeft daarvoor een formulier ontvangen en de profielschets was daar bij gevoegd. Het formulier en de profielschets liggen ook nog achter in de kerk en u kunt altijd contact zoeken met iemand van de beroepingscommissie want dan zorgen zij dat u het formulier en de profielschets opnieuw ontvangt. Inmiddels zijn er al een aantal formulieren ontvangen maar we hopen op nog meer response. Als u niet weet of een predikant beroepbaar is maar u kent een predikant die u wel zou willen voordragen, doe dat dan gewoon. Als beroepingscommissie zullen we altijd nagaan of de betreffende predikant wel beroepbaar is. Het formulier kan tot en met zondag 26 maart worden ingeleverd via de bus achter in de kerk en u kunt het afgeven aan Paul Lekkerkerker of aan hem mailen via p.lekkerkerker@delta.nl.
Bij voorbaat dank voor uw meedenken en gebed.

Gebruik van Weerklank in de eredienst
U heeft in Sjalom het resultaat van de enquête over de invoering en het gebruik van Weerklank kunnen lezen. De kerkenraad is dankbaar voor het aantal reacties dat is binnengekomen. Vanuit bespreking in de kerkenraad komt onder andere naar voren dat bij de invulling van de zes zangmomenten in de eredienst, de psalmen uit de bundel Weerklank maar beperkt worden gezongen terwijl het taalgebruik in deze psalmen soms echt duidelijker is. Daarom heeft de kerkenraad het besluit genomen om vanaf 1 april a.s. predikanten te vragen op de volgende wijze invulling te geven aan de 6 zangmomenten: 3 psalmen in de oude berijming (1773) en 3 liederen uit Weerklank waarvan ten minste 1 Weerklank psalm. Op deze wijze zal ook de inhoud van de Weerklank psalmen bekender worden en zal de liedkeuze kunnen bijdragen aan samenhang in en versterking van het geheel van de eredienst. Het gaat in de eredienst ten slotte om het geheel van gebed, Bijbellezing, verkondiging, zingen, offergaven, de sacramenten en soms andere bijzondere handelingen. Denk aan een dienst van openbare geloofsbelijdenis of bevestiging van ambtsdragers.

Bazaar
Op zaterdag 1 april zitten we vanaf 08:00uur tot 10:00uur weer klaar om uw mooie spullen voor de rommelmarkt in te zamelen. Laat ons niet voor niets zitten.