logo tekst

10.00 uur Ds. A.A.W. Boon uit Veenendaal

18.30 uur Ds. J.J. van Holten

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 103: 6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 32: 1 + 6
 • Wet en samenvatting
 • Zingen: Ps. 79: 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 34, Openbaring 5: 6 - 14
 • Zingen: Ps. 40: 4 + 5
 • Preek over Johannes 1: 29 met als thema: Góds Lam !!
 • Zingen: Ps. 118: 12
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: WK lied 117: 1, 2 + 3
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 277: 1 + 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 89: 2 + 13
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Ps. 103: 1 + 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matth. 3: 1-17
 • Zingen: Ps. 111: 3 + 5
 • Preek over: Matth. 3: 13-17
 • Zingen: WK lied 199: 1, 3,4 + 5
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ps. 81: 1 + 12
 • Zegen

Organist: Gerrit Christiaan de Gier

Ouderling van dienst: Ron van Arkel
Collecten: 1 De Herberg 2. Pastoraat; 3. Kerkrentmeesterlijk Quotum
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

De Herberg (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Kerkrentmeesterlijk quotum (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Er is zondagsschool en kindercrèche. Kinderen (met leiding) voor de zondagsschool verzamelen zich voor de preek voor in de kerk en gaan daarna naar het Kruispunt waar de ouders de kinderen na de dienst weer ophalen.

De Alpha-cursus in IJsselstein
Wat is de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is een ontdekkingstocht naar het hart van het christelijk geloof. Samen eten, ontdekken, ontmoeten, vriendschap en alle vragen mogen gesteld worden zijn ingrediënten voor een aantal avonden die je niet wilt missen! 

Voor wie?
De Alpha-cursus is in het bijzonder bedoeld voor iedereen die opzoek is naar God en of kennis wilt maken met het christelijk geloof. Vragen die langs gaan komen zijn ‘wie is Jezus?’ Hoe zit het met bidden en de Bijbel? Hoe ga jij om met het kwaad in de wereld? En wie is de Heilige Geest?
Dus ben, of ken jij iemand die geïnteresseerd is om de cursus te volgen? Kom dan geheel vrijblijvend naar de introductieavond op dinsdag 7 februari om 18.30 uur in lunchroom ZoLekker, Doelenstraat 12 in IJsselstein!  (incl. gratis maaltijd en om 21.00uur ronden we af)

Aanmelden!
Als je vragen hebt of je wilt je aanmelden dan kun je Ewoud Holsappel een berichtje sturen
M: 06-42807484
E: alphaginij@gmail.com
W: www.geloofinijsselstein.nl
De Alpha-cursus wordt gegeven vanuit Geloof in IJsselstein met steun uit andere kerken.

Bemoediging door Ron van Arkel

Geen rouw, geen tranen en geen pijn meer

God belooft dat we het kwaad zullen overwinnen, voor iedereen die daarnaar verlangt. En als we bij Hem (terug)komen, zal Hij zelfs iets moois laten voortkomen uit al ons lijden:

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:18-28
Ons hele leven is een geboortekanaal naar het eeuwige leven. Op een dag zal de hele schepping tot leven komen met Gods leven. Maar voorlopig is de situatie op aarde nog zo, dat de kennis van goed -Gods goede gaven die ons naar Hem trekken- naast de pijn, het verdriet en het verval door kennis van het kwaad ons voortdurend waarschuwen dat er iets echt niet in orde is. God wil niet dat we gaan denken dat het met ons wel goed zit zonder Hem, want dan missen we heel ons doel van het leven. Dat doel is: voor Hem kiezen zodat we voor eeuwig met Hem zullen zijn. En als we die keus maken, wil Hij ons laten groeien in vertrouwen en geloof, zodat Hij ons Zijn eeuwige beloning en verantwoordelijkheden kan toevertrouwen.

Tekst is onderdeel van het boek “Stel je De Hemel eens voor.”