logo tekst

De Hervormde Gemeente IJsselstein wil een gemeente zijn die jongeren en ouderen vormt in hun geloof, anderen laat delen in de vreugde van het Evangelie en dienstbaar is aan de mensen om ons heen.

We doen dit vanuit de identiteit dat we luisteren naar de Bijbel als levend Woord van God; ons ontwikkelen in het spoor van de gereformeerde traditie en we verlangend uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk.

De gemeente is aan het vergrijzen en we zijn zoekende naar manieren daar goed op te reageren. Daartoe is dit seizoen een taakgroep ouderen-pastoraat aangesteld voor de leeftijd 80+ in onze gemeente. Ook kijken we naar het overige pastoraat en diaconaat in de gemeente; we richten op dit moment wijkteams in. Jongeren en jonge gezinnen zijn er relatief weinig.

De gemeente neemt in de zomer van 2023 afscheid van haar predikant, vanwege zijn aanstaande emeritaat. Daarvoor zijn we – onder de noemer Marsroute 2023 – nu al bezig met de voorbereidingen om het traject van een nieuw te beroepen predikant zo snel mogelijk op te kunnen pakken.

Om dit doel verder vorm en inhoud te geven zoeken we een

PASTORAAL MEDEWERKER
voor 8 uur per week

Info: ds. J.J. van Holten, ds.vanholten@solconmail.nl, 06-49609104 of 030-6872509
Sollicitatie: Paul Lekkerkerker, scriba, Achtersloot 79, 3401 NT IJsselstein of scriba@hervormdijsselstein.nl

De kerkenraad heeft ten aanzien van de aan te stellen pastoraal medewerker het volgende profiel vastgesteld:

 • Belangrijker dan de leeftijd, vinden we aansluiting bij mensen, zowel jongeren als ouderen. Enthousiast, graag naar buiten tredend en mensen ‘mee’ kunnen nemen.
 • Belijdend lidmaat van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Aantoonbare verwantschap met het Bijbels Gereformeerde belijden als grondslag voor leven en werken binnen onze Hervormd-Gereformeerde kerkgemeenschap.
 • (Bijna) voltooide Opleiding HBO – Godsdienst Pastoraal Werk
 • Woonomgeving: bij voorkeur in Midden-Nederland.
 • De kerkenraad zoekt iemand die inzetbaar is op (onderdelen van) de volgende taakgebieden:
  • Basiscatechese aan kinderen van 10-12 jaar en mentorcatechese aan jongeren van 12-17 jaar gedurende het catechese-seizoen (oktober tot april).
  • Ouderenpastoraat onder gemeenteleden van 80 jaar en ouder in samenwerking met de taakgroep ouderenpastoraat. Onderdeel hiervan is ook de betrokkenheid bij activiteiten in Zorgcentrum Ewoud in de vorm van Bijbelkringen, ouderen-ontmoetingsmiddagen en weeksluitingen.
  • (Op termijn) in staat voor te gaan in rouwdiensten en eventueel andere niet-ambtelijke samenkomsten. Voorgaan in erediensten is geen vereiste maar wel een pré. Het voorgaan in een eredienst is in onze gemeente voorbehouden aan een man.
  • Voor zover mogelijk vervanging van de predikant gedurende vakantie, studieverlof of afwezigheid om andere redenen.
  • In samenspraak met de missionaire commissie meedenken en meedoen aan het plaatselijke evangelisatiewerk van onze Hervormde Gemeente, in voorkomende gevallen georganiseerd in samenwerking met andere kerkgemeenschappen binnen IJsselstein.
  • Onderzoek naar a) het diaconaat en b) de toekomst van onze Hervormde Gemeente op middellange termijn en het doen van aanbevelingen aan de kerkenraad.
 • Van de te benoemen pastoraal medewerker wordt, zo mogelijk, verwacht dat hij flexibel inzetbaar is. Het zwaartepunt van de activiteiten van de gemeente valt binnen het winterwerk. We verwachten van de te benoemen medewerker dat hij zijn beschikbare uren zodanig weet te spreiden dat het gemeentewerk daarmee het best is gediend.
 • Van de te benoemen pastoraal medewerker wordt verwacht dat hij in overleg met de predikant en de kerkenraad redelijk zelfstandig kan werken en ook zelfstandig prioriteiten kan aanbrengen in de diverse werkzaamheden. Tevens is hij in staat de werkzaamheden af te stemmen op wat in de gemeente op bepaalde momenten aan de orde is.
 • De huidige predikant neemt zomer 2023 afscheid van onze gemeente vanwege zijn emeritaat. Het is fijn als er tegen die tijd mogelijkheden een aantal predikantstaken over te nemen in een groter dienstverband. We denken daarbij vooral aan het ouderenpastoraat, maar bijvoorbeeld ook aan de 18+ kring en eventueel belijdeniscatechese.