logo tekst

Donderdag 21 mei -- Hemelvaartsdag

       

Hemelvaart
Hoe moeten we Hemelvaartsdag beleven
Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken
Het kan ons toch geen vreugde schenken
Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven ?

Maar toch mogen wij blij zijn
Want Jezus is thuis gehaald
Zoals in de Bijbel is verhaald
Hij mag weer bij Vader zijn.

Hij zit nu aan Gods rechter hand
Vader, Zoon en Heilige Geest
Dank voor al wat is geweest

En blijf met ons verwant.

Hemelvaartsdag, toch een feestdag
Een groot wonder is geschied
Begrijpen kunnen we het niet

Maar gedenken het met diep ontzag.

Fedde Nicolai

  

09.30 uur ds. J.J. van Holten

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 47 : 3 + 4
 • Geloofsbelijdenis – Zondag 18 van de HC
 • Zingen: Ps. 68: 9 + 10
 • Gebed
 • Schriftlezing: Markus 16 : 9-10 en Handelingen 1 : 4-14
 • Orgelspel
 • Preek over Markus 16 : 19 - 20
 • Zingen: Ps. 103 : 10 + 11
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK Lied 189 : 1, 4 + 6
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Hendrik Jan Stigter
Collecten: 1. Karsten en Irene; 2. Pastoraat; 3. Onderhoud kerk

Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten

Uw collecte bijdrage

Graag overmaken naar

1e Collecte – Karsten en Irene

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

2e en 3e Collecte - Pastoraat (2) en onderhoud kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Vermeld u duidelijk het collectedoel waarop uw bijdrage betrekking heeft.
Ook blijft de mogelijkheid om uw collecte bijdrage te leveren via de linkjes op de website. Daarop wordt voor het kerkelijk bureau altijd duidelijk waarvoor het geld bedoeld is.

Hemelvaart
Graag willen wij u attenderen op een filmpje wat Annet en Gert Jan Wever hebben gemaakt rondom Hemelvaart.

Zondagsdienst 24 mei ’s avonds
Op zondagavond 24 mei ’s avonds (18.30u) zal een dienst worden gehouden voor anders begaafden. Het thema van deze dienst is “Wat mag je op zondag wel en wat mag je niet?” Aanleiding voor dit thema is het Bijbelverhaal dat de leerlingen van Jezus koren plukten op de sabbat. Gelezen wordt uit Markus 2: 23 t/m 28. 

Zondag 24 mei 2020

 

10.00 uur Dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur ds. J.J. van Holten
Dienst voor anders begaafden
Thema: “Wat mag je op zondag wel en wat mag je niet?”

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 92 : 1 + 2
 • Wet
 • Zingen: WK Lied 365 : 1 + 2 + 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Is nog niet bekend
 • Fluitspel
 • Preek over: Is nog niet bekend
 • Zingen: Ps. 135 : 1 + 3
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Ps. 92 : 7 + 8
 • Zegen

Organist: Simon Koolen
Fluitspel: Christine Renes

 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 92: 1 + 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: WK Lied 288 : 1 + 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Markus 2 : 23 - 28
 • Orgelspel
 • Preek over Markus 2 : 27
 • Zingen: Ps. 84 : 2 + 5
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK Lied 595 : 1, 2 + 3
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Johan Wiegman
Collecten: 1. Diaconie (Christ’s Hope – hulp aan kinderen met aids); 2. Pastoraat; 3. Onderhoud orgel

Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Wij willen u vragen om bij overmaking van het bedrag duidelijk aan te geven voor welke zondag en voor welk doel uw bijdrage bestemd is.
Ook blijft de mogelijkheid bestaan om uw collectebijdrage te leveren via de linkjes op de website.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

1e Collecte – Diaconie (Christ’s Hope – hulp aan kinderen met aids)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

2e en 3e Collecten - Pastoraat en kerk (onderhoud orgel)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Collectedoel Christ’s Hope
De missie van Christ’s Hope is de levensveranderende boodschap van Jezus Christus brengen aan personen die besmet zijn met of getroffen zijn door hiv en aids door voor ze te zorgen en ze te onderwijzen zodat ze rein voor Christus mogen staan.
Christ’s Hope geeft toekomst aan zeer kwetsbare kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van aids. Deze (wees-)kinderen en hun families zijn niet in staat de cirkel van armoede, ziekte en gebrokenheid te doorbreken. Christ’s Hope helpt hen die cirkel te doorbreken door onderwijs, zorg en de levensveranderende boodschap van Jezus Christus.

Zingen in de eredienst
Afgelopen zondagmorgen waren leden van de liturgiecommissie in de dienst aanwezig als “voorzangers”. Het was goed te horen dat er in de kerk meer stemmen meezongen. Naar onze mening is het een goede ondersteuning voor de thuisgemeente. Mocht u hiervoor nog suggesties of ideeën hebben kunt u dit aan de scriba scriba@hervormdijsselstein.nl doorgeven.

Zondagsschool
Beste jongens en meisjes,
Zoals jullie weten is er geen zondagsschool in deze periode. Wel kunnen jullie het werkje voor deze zondag vinden op de website van de kerk (zie hiervoor deze link).
Succes hiermee!
Ook verwijzen wij jullie graag naar http://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal. Daar wordt elke schooldag een bijbelvertelling uitgezonden. Ook eerdere bijbelvertellingen kunnen jullie daar nog terug kijken.

Kerkopenstelling
Elke zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur is de kerk weer open voor bezichtiging. De kerkopenstelling is niet alleen voor het bezichtigen van de historische kerk, maar kan ook dienen om een luisterend oor te bieden of voor een goed gesprek. Niet alleen voor voorbijgangers, maar ook voor gemeenteleden.
Als u mee wilt doen voor het pastorale, bezinnende deel: laat het dan even weten via scriba@hervormdijsselstein.nl.

Weekbrief
Heeft u ook iets dat u graag wilt laten opnemen in de weekbrief? Dan kunt u dit sturen naar weekbrief@hervormdijsselstein.nl.

Bezinning – Johan Droogers
Op de Olijfberg is Jezus samen met zijn discipelen. Op de plek waar ze zo vaak met elkaar waren geweest. Waar ruim veertig dagen geleden Jezus werd gearresteerd en verraden. De leerlingen hadden Jezus mogen zien in Zijn heerlijk nieuwe lichaam. Jezus geeft de laatste rechtstreekse instructies. Ze zullen worden gedoopt met de Heilige Geest en ze zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest. En dan volgt het afscheid. Wellicht een laatste omhelzing. En dan voor de ogen van Zijn vrienden wordt Jezus opgenomen in de hemel.

God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De eerste mens die zonder zonde en met een verheerlijkt lichaam opgenomen wordt in de hemel. Hij vaart op met zegenende handen en met gejuich van engelen. De engelen schreeuwen van vreugde en ze blazen de bazuin. De psalmen gaan in vervulling! De Zoon van God komt thuis. Wat een ontroerend moment moet dat geweest zijn als de Vader Zijn Zoon welkom heet bij Zijn terugkomst. En de engelen die bij de discipelen staan zeggen dat Jezus op dezelfde wijze terugkomt als Hij is opgevaren. En dat moment komt steeds dichterbij.