logo tekst

De ontwikkelingen rondom het Corona-virus blijven zich in rap tempo opvolgen. Op vrijdag 13 maart hebben wij u als kerkenraad aangegeven, hoe wij in eerste instantie om wilden gaan met deze situatie.
Inmiddels is de realiteit, dat de Nederlandse overheid nog sterkere beperkingen met betrekking tot het sociale leven heeft afgekondigd.
Dit heeft er toe geleid dat de kerkenraad, inmiddels de volgende keuzes heeft gemaakt:

Erediensten

Vanaf komende zondag 22 maart gaan de kerkdiensten wél door, maar dan zijn de diensten zonder aanwezigheid van gemeenteleden. Iedereen kan thuis de dienst volgen via www.kerkomroep.nl.
Voor wie geen internet heeft: er zijn nog een aantal kerkradio’s beschikbaar. Als u daar belangstelling voor heeft, neem dan contact op met Hendrik Jan Stigter, 06-53187001.
Deze week wordt hard gewerkt om de capaciteit van de kerktelefoon te vergroten, dus we verwachten minder problemen. Enkele alternatieven:

  • Groot Nieuws Radio zendt om 10.00 uur een dienst uit van Arie de Rover. Deze christelijke radiozender is te ontvangen met een DAB+ radio, via internet of via interactieve TV.
  • Op NPO 2 wordt op zondagmorgen omstreeks 9.20 uur een meditatie verzorgd door ds. René de Reuver, preses van de Protestantse Kerk Nederland.

Jeugdwerk

Alle jeugdwerk is met ingang van afgelopen maandag 16 maart stopgezet. We hebben u daar eerder al over geïnformeerd.

Kringen

Ook als het gaat om de kringen hebben we besloten om met ingang van nu alle kringwerk stop te zetten.

Bezoekwerk

De norm is dat contact in eerste instantie via telefoon, mail of sociale media wordt gelegd. Het kan echter gewenst zijn dat een bezoek wordt afgelegd. Dat blijft mogelijk als zowel de bezoeker als de bezochte niet tot een risicogroep behoren en de inmiddels gangbare hygiëne-maatregelen in acht nemen, waaronder 1,5 meter afstand houden.
Dit geldt voor pastorale bezoeken. De bezoeken die Hart & Hand aflegt gaan met ingang van vandaag NIET meer door.

Al deze keuzes gelden tot nader order. De kerkenraad kijkt naar nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld om de kerkdiensten met beeld uit te zenden. Of om een alternatief te bieden voor de kringen. Dit vraagt echter tijd en mogelijkheden. We vragen u om daarbij actief mee te denken. Stel uw vragen of doe uw suggesties via scriba@hervormdijsselstein.nl of via uw wijkouderling.
Sociale afstand is nu dus het devies. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband. In deze dagen richten wij ons allereerst op God; op Hem mogen wij bouwen. Bidt ook persoonlijk en in het bijzonder om wijsheid voor onze overheid en voor de betrokken autoriteiten. Bid om kracht voor onze zorgverleners en herstel van hen die wereldwijd door het virus zijn getroffen.
Wij realiseren ons dat de komende tijd zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden kunnen ontstaan (of er mogelijk nu al zijn). Zowel de predikant, de ouderlingen als de diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Schroom niet om contact op te nemen als u ergens mee zit. Dit kunnen ook praktische zaken zijn. Mogelijk kunnen wij u direct helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties. Hieronder staan hun gegevens:

Naam

Ambt

Mail

Telefoon

Ds. J.J. van Holten

predikant

ds.vanholten@solconmail.nl

030-6872509

Evert van Amerongen

ouderling

evertvanamerongen@hotmail.com

06-25523028

Johan Bastmeijer

ouderling

j.bastmeijer@caiway.nl

06-11430804

Maarten Dolman

ouderling

maartenliadolman@outlook.com

030-6889201

Adriaan de Jong

ouderling

adriaan.dejong@caiway.nl

06-55334481

René van Os

jeugdouderling

nettyenrene@gmail.com

06-51529112

Johan Droogers

diaken

diaconie@hervormdijsselstein.nl

030-2751773

Hart & Hand

bezoekdienst

hartenhand@hervormdijsselstein.nl

06-53728920

En nu de sociale contacten de komende weken steeds moeilijker te organiseren zullen zijn, vragen wij ook aan u als gemeentelid om hier bijzonder alert op te zijn. Pak eens actief de telefoon, of stuur eens een kaartje.